Wat verstaan we onder pastoraat? In brede zin is pastoraat het omzien naar en zorgen voor elkaar, op geestelijk gebied. Met als doel het helpen bij onze geestelijke groei, om steeds meer te veranderen naar het beeld van Jezus Christus. Zorgen voor elkaar en helpen bij onze groei is niet alleen een taak voor een voorganger, een staflid, het leidersteam of een groep specialisten. Het is een taak van iedereen binnen Crossroads Rotterdam. Dit noemen we basiszorg (eigenlijk is het wat iedereen nodig heeft). Deze basiszorg kun je vinden in je wijkgroep, de triade waar je misschien bij aangesloten bent, of in de communities.

Meer nodig

Het kan echter gebeuren dat de basiszorg niet voldoende is. Misschien loop je met vragen of issues die je niet kunt of wilt bespreken binnen de samenkomsten op zondag of je community. Voor die situaties bieden we gestructureerde zorg aan. Hiervoor is een pastoraal team beschikbaar die jou daarbij wil helpen.

Het is van belang om te weten dat deze gestructureerde zorg in eerste instantie is bedoeld voor de bondgenoten en vaste bezoekers van Crossroads Rotterdam. Reden daarvoor is dat, wanneer je bij een andere gemeente hoort je ook onder de geestelijke verantwoordelijkheid van die gemeente valt. Dit betekent dat onze ‘geestelijke autoriteit’ zich ook beperkt tot onze bondgenoten en vaste bezoekers.

Een aantal uitgangspunten voor pastoraat:

– Als leidraad maken wij gebruik van Gods woord, de bijbel. Dat betekent dat we ook nadrukkelijk op zoek gaan naar wat de bijbel over situaties zegt. Niet om over alle situaties een Bijbeltekst als pleister te leggen, maar om te onderzoeken wat de kracht van Gods waarheid in situaties is: ‘Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust’ (2 Timoteus 3,16-17).

– Pastoraat is bedoeld om je te helpen om Jezus te volgen, in alle facetten van je leven, ‘om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen’ (Kolossenzen 1,28). Dat zijn misschien grote woorden, maar we zoeken er naar om Gods genade in je leven te laten spreken en zijn Koninkrijk te laten doorbreken. We streven er naar om je te helpen opheffen en/of te leren omgaan met datgene wat jouw geestelijke groei als christen blokkeert, zodat je beter kan functioneren in het Koninkrijk van God en om steeds meer te gaan lijken op Jezus Christus.

– We gaan in de gestructureerde zorg uit van een traject. Dat houdt dus in dat het niet tot in het oneindige doorgaat, maar dat het na een bepaald aantal keren ophoudt. Uiteindelijk werken we – voor zover dat nog niet het geval is – er naar toe dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen geestelijk leven. Pastoraat is geen hulpverlening, maar geestelijk naast iemand staan. In pastoraat kan veel, maar niet alles. Indien nodig, zullen we  doorverwijzen naar mensen of instanties die je verder kunnen helpen.

Voor meer info, of voor een concrete hulpvraag, mail naar pastoraat@crossroadsrotterdam.nl.