Crossroads 29 maart 2020 | Lijden en Leven | deel 3

KLIK HIER OM NAAR DE ONLINE SAMENKOMST TE GAAN
(Start om 11:00u)

::: Lees hieronder verder alles over het thema van deze week :::

Introductie

De maand maart is anders dan anders voor ons bij Crossroads Rotterdam. Vanwege het coronavirus kunnen we niet op de gebruikelijke wijze samenkomen, maar komen we samen in kleinere setting. Om deze kleinere samenkomsten van inhoud te voorzien en met elkaar op verschillende plekken met elkaar verbonden te zijn hebben we ervoor gekozen om de inhoud van wat anders het praatje zou worden te verspreiden en er in de groepen mee aan de slag te gaan.

We hadden er al voor gekozen om het thema en de onderwerpen van het programma bij de kinderen te volgen. Voor deze zondag betekent het dat het tekstgedeelte van de ontmoeting van Jezus met Pontius Pilatus centraal staat. Normaal gesproken zou die tekst pas over 12 dagen op Goede Vrijdag aan de orde komen, als onderdeel van een integrale lezing van het Lijdensevangelie.

Het thema hebben we Lijden en Leven genoemd. We staan stil bij het lijden van Jezus, maar ook na Pasen bij het leven dat zijn dood en opstanding heeft gebracht. We leven in een bijzondere tijd; we kunnen dat thematiseren, maar we kunnen ook deze tijd spiegelen aan de weg die Jezus is gegaan. We doen het laatste.

Hieronder vind je voor deze zondag voldoende inhoud om thuis als gezin, met je community of kleine groep te gebruiken. Ook de setlist die zondag op de planning stond is te beluisteren!

(Elke week zal er nieuw materiaal beschikbaar komen)

Tot slot
Juist in deze periode van verplichte rust (geen sport, thuis werken, minder activiteiten) in deze 40-dagen tijd hopen we echt met elkaar Jezus te kunnen ontmoeten en zo (al is het meer op afstand) toe leven naar het mooie Paasfeest, een feest waarin we het goede nieuws voor onze stad mogen vieren!

 

Deel 3: Jezus en Pilatus (Lucas 23,1-25)

Filmpje

De Spotify playlist voor deze week

Die is hier te vinden en te beluisteren!

Materiaal voor de kinderen

Het thema van deze periode is gebaseerd op het materiaal dat bij Big Future gebruikt wordt. Ook dit stellen we elke week beschikbaar om thuis te doen.

Klik hier voor een handleiding bij het materiaal
Klik hier om het materiaal te downloaden

Tip: Kijk op tijd het materiaal door; als je eventueel nog wat wilt printen!

 

Aan de slag…

Hoe dit te gebruiken?

Naast het bovenstaande materiaal van Big Future is onderstaand gedeelte meer bedoeld voor volwassenen, al kunnen tieners hier misschien ook nog wel op aanhaken.

Dit tekstgedeelte staat centraal: Lucas 23,1-7 en 13-25. Wij nemen vs 8-12 daarin wel mee. Het gaat over de ondervraging van Jezus door Pilatus en Herodes, en het uiteindelijke vonnis. Je zult soms wat uitleg en beschrijving tegenkomen en een gespreksvraag. Het zijn drie onderdelen, en dat is teveel. Kies er een of twee uit waar je het écht over wilt hebben met elkaar.

Perspectief

  1. Bij Crossroads Rotterdam verwoordt ons motto hoe we willen leven: ‘Jezus volgen. Met elkaar. In alles. Voor de vernieuwing van de stad’. Bekijk vanuit die invalshoek de teksten.
  2. Cruciale vragen zijn voor ons: ‘Wat zegt God tegen mij / ons? En wat ga ik / gaan wij er mee doen? Stel die vragen ook nu.
  3. Deze tijd roept vragen en emoties op. Dat is er doorheen verweven, maar geef ook ruimte aan deze vragen en emoties.

 

Jezus volgen. Met elkaar. In alles. Voor de vernieuwing van de stad. Hoe ziet dat er uit op het moment dat Jezus voor mensen met macht over leven en dood  wordt geconfronteerd? In dit verhaal zien we dat Jezus ogenschijnlijk niet zoveel doet. Op het eerste gezicht komt hij passief over en verschuift de aandacht naar Pilatus en zijn afwegingen, naar Herodes, en zelfs naar Barabbas.

Lees met elkaar het volgende gedeelte (sla eventueel vs 8-12 over, het gedeelte met Herodes)

1Ze stonden allen op en leidden hem voor aan Pilatus.2Daar brachten ze de volgende beschuldigingen tegen hem in: ‘We hebben vastgesteld dat deze man ons volk van het rechte pad afbrengt en de mensen ervan weerhoudt belastingen aan de keizer te betalen en dat hij van zichzelf zegt de messiaanse koning te zijn.’ 3Pilatus vroeg hem: ‘Bent u de koning van de Joden?’ Jezus antwoordde: ‘U zegt het.’ 4Daarop zei Pilatus tegen de hogepriesters en de samengeschoolde menigte: ‘Ik vind niets waaraan deze man schuldig is.’ 5Maar ze bleven hardnekkig beweren: ‘In heel Judea ruit hij met zijn onderricht het volk op, van Galilea tot hier!’ 6Toen Pilatus dit hoorde, vroeg hij aan Jezus of hij uit Galilea kwam, 7en toen hij besefte dat hij onder Herodes’ gezag viel, stuurde hij hem naar Herodes, die op dat moment in Jeruzalem verbleef.

8Herodes was bijzonder blij toen hij Jezus zag, want hij wilde hem al heel lang ontmoeten omdat hij veel over hem gehoord had. Bovendien hoopte hij hem een wonder te zien doen. 9Hij ondervroeg hem uitvoerig, maar Jezus antwoordde hem niet één keer. 10De hogepriesters en de schriftgeleerden die erbij stonden, brachten zware beschuldigingen tegen hem in. 11Hierop begonnen Herodes en zijn soldaten Jezus te honen, en ze dreven de spot met hem door hem een pronkgewaad om te hangen. Zo stuurde hij hem terug naar Pilatus. 12Op die dag werden Herodes en Pilatusvrienden, terwijl ze altijd elkaars vijanden waren geweest.

13Pilatus riep de hogepriesters en de leiders en het volk bij zich 14en zei tegen hen: ‘U hebt die man voor mij gebracht als iemand die het volk van het rechte pad afbrengt, maar u weet dat ik hem, toen ik hem in uw bijzijn verhoorde, aan geen van de zaken waarvan u hem beticht schuldig heb bevonden. 15En Herodes evenmin, hij heeft hem immers naar ons teruggestuurd; hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. 16Dus zal ik hem vrijlaten, nadat ik hem heb laten geselen.’ 18Maar ze begonnen met zijn allen luidkeels te schreeuwen: ‘Weg met hem! Laat Barabbas vrij!’ 19Deze laatste was gevangengezet wegens een oproer dat in de stad had plaatsgevonden en wegens moord. 20Pilatus praatte opnieuw op hen in omdat hij Jezus wilde vrijlaten. 21Maar ze schreeuwden het uit: ‘Kruisig hem, kruisig hem!’ 22Voor de derde maal zei hij tegen hen: ‘Wat voor kwaad heeft die man dan gedaan? Ik heb niets gevonden waarvoor hij de doodstraf verdient. Dus zal ik hem vrijlaten, nadat ik hem heb laten geselen.’ 23Maar ze bleven luidkeels eisen dat hij gekruisigd zou worden, en met hun geschreeuw wonnen ze het pleit: 24Pilatus besloot hun eis in te willigen. 25Hij liet de man gaan die wegens oproer en moord gevangen was gezet en om wiens vrijlating ze hadden gevraagd, en leverde Jezus uit aan hun willekeur.

 

  1. Jezus volgen in zijn onschuld

Tot 3x toe zegt Pilatus dat Jezus niets heeft gedaan waardoor hij ter dood gebracht zou moeten worden:

 4Daarop zei Pilatus tegen de hogepriesters en de samengeschoolde menigte: ‘Ik vind niets waaraan deze man schuldig is.’

14en zei tegen hen: ‘U hebt die man voor mij gebracht als iemand die het volk van het rechte pad afbrengt, maar u weet dat ik hem, toen ik hem in uw bijzijn verhoorde, aan geen van de zaken waarvan u hem beticht schuldig heb bevonden. 15En Herodes evenmin, hij heeft hem immers naar ons teruggestuurd; hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. 

 22Voor de derde maal zei hij tegen hen: ‘Wat voor kwaad heeft die man dan gedaan? Ik heb niets gevonden waarvoor hij de doodstraf verdient. Dus zal ik hem vrijlaten, nadat ik hem heb laten geselen.’

Jezus wordt expliciet als onschuldig aangemerkt, 3 keer, met getuigen erbij. Toch is dat niet genoeg om vrijuit te gaan bij Pilatus. Eerst wordt hij nog gegeseld (vs 22) en daarna bezwijkt Pilatus alsnog voor de druk om hem te doden. En hij laat Barabbas vrij, een opstandeling met bloed aan zijn handen.

Vraag: ‘Jezus volgen in zijn onschuld’. Heeft dat een plek bij ons? Kunnen we hem ook hierin volgen? Hoe ziet dat er uit?

 

  1. Jezus onschuld en ik

We geloven dat Jesaja ook over de onschuld van Jezus sprak toen hij profeteerde:

9 [..] toch had hij nooit enig onrecht begaan,

nooit bedrieglijke taal gesproken…

10[..] Hij offerde zijn leven voor hun schuld…

11[..] hij neemt hun wandaden op zich…

12[..]omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood

en zich tot de zondaars liet rekenen.

Hij droeg echter de schuld van velen

en nam het voor zondaars op. (Jesaja 53)

Met andere woorden: doordat Jezus onschuldig is, kan hij de wandaden van zondaars op zich nemen.

Vraag: Leggen wij zelf een relatie tussen dat Jezus onschuldig is en gestraft wordt, zodat onze schuld wordt gedragen. Speelt dit een rol in onze relatie met Jezus, in ons volgen van Jezus? Zo ja, welke?

 

  1. Jezus volgen in het aangedane onrecht

Jezus is onschuldig en ondanks allerlei aanklachten is er onvoldoende bewijs. Pilatus vind hem onschuldig (vs 4.14.22). Herodes bespot hem en met hem vele anderen (vs 10-11).

10De hogepriesters en deschriftgeleerdendie erbij stonden, brachten zware beschuldigingen tegen hem in.11Hierop begonnenHerodesen zijnsoldatenJezus te honen, en ze dreven de spot met hem door hem een pronkgewaad om te hangen. Zo stuurde hij hem terug naarPilatus.

Hij wordt gegeseld (vs 22).

Als Jezus kans krijgt om zich te verdedigen, zegt hij niet zoveel, of eigenlijk zelfs helemaal niets.

3Pilatusvroeg hem: ‘Bent u dekoningvan deJoden?’ Jezus antwoordde: ‘U zegt het.’

9Hij ondervroeg hem uitvoerig, maar Jezus antwoordde hem niet één keer. 

In alle onrecht waar Jezus persoonlijk is terechtgekomen kiest hij ervoor om zich niet echt te verdedigen. Hij slaat niet terug, hij scheldt niet terug, hij zwijgt of zegt hooguit: ‘wat jij zegt’.

Vraag: Wat betekent Jezus volgen te midden van het onrecht, in het bespot worden? Wat betekent Jezus volgen als je kijkt naar zijn zwijgen, naar zijn keuze het onrecht dat hem treft te laten gebeuren?

 

  1. Zoon van de Vader

Er zit iets aparts in de naam Barabbas. Letterlijk betekent het ‘zoon van de vader’. Hij staat daar naast Jezus, ook ‘Zoon van de Vader’: …en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde’. (Lucas 3,22).

Barabbas                                   Jezus

Zoon van de                              Zoon van de
vader                                          Vader

Opstand tegen                          Brengt een
Romeinse bezetting                 ander Koninkrijk

Heeft gedood                            Onschuldig

Gaat vrijuit                                 Wordt ter dood
veroordeeld

 

Vraag: als je deze zonen van de Vader naast elkaar zet – wat valt je dan op?

Het volk mag kiezen wat voor ‘zoon van de vader’ de vrijheid mag, en welke ‘zoon van de vader’ de doodstraf krijgt. Ze kiezen voor de gewelddadige opstandeling. Niet voor Jezus, die een ander Koninkrijk vestigt. Welke consequenties heeft dat voor ons? Wat betekent Jezus volgen in deze schijnbare tegenstelling?

Wij mogen door het leven gaan als zonen en dochters van de Vader. Wat betekent dat?

 

Wat zegt God?

Als je deze geschiedenis van Pilatus, Herodes, Barabbas en Jezus, en alle reacties van elkaar tot je door laat dringen, wat is het dat God tegen je wil zeggen? Wat ga je er mee doen? Wat betekent het voor deze tijd van pandemie?

  • Neem de tijd om voor elkaar te bidden.
  • Neem de tijd om voor de samenleving en de wereld te bidden, bijvoorbeeld aan de hand van het gebed van 24-7Prayer
  • Bespreek met elkaar voor wie we er kunnen zijn, wat we kunnen doen om Goed Nieuws te zijn.