Crossroads 22 maart 2020 | Lijden en Leven | deel 2

KLIK HIER OM NAAR DE ONLINE SAMENKOMST TE GAAN
(Start om 11:00u)

::: Lees hieronder verder alles over het thema van deze week :::

Introductie

De maand maart wordt anders dan anders voor ons bij Crossroads Rotterdam. Vanwege het coronavirus kunnen we niet op de gebruikelijke wijze samenkomen, maar komen we samen in kleinere setting. Om deze kleinere samenkomsten van inhoud te voorzien en met elkaar op verschillende plekken met elkaar verbonden te zijn hebben we ervoor gekozen om de inhoud van wat anders het praatje zou worden te verspreiden en er in de groepen mee aan de slag te gaan.

We hadden er al voor gekozen om het thema en de onderwerpen van het programma bij de kinderen te volgen. Voor deze zondag betekent het dat het tekstgedeelte waarin Petrus zegt dat hij Jezus niet kent centraal staat.  Normaal gesproken zou die tekst pas over 19 dagen op Goede Vrijdag aan de orde komen, als onderdeel van een integrale lezing  van het Lijdensevangelie.

Het thema hebben we Lijden en Leven genoemd. We staan stil bij het lijden van Jezus, maar ook na Pasen bij het leven dat zijn dood en opstanding heeft gebracht. We leven in een bijzondere tijd; we kunnen dat thematiseren, maar we kunnen ook deze tijd spiegelen aan de weg die Jezus is gegaan. We doen het laatste.

Hieronder vind je voor deze zondag voldoende inhoud om thuis als gezin, met je community of kleine groep te gebruiken. Ook de setlist die zondag op de planning stond is te beluisteren!

(Elke week zal er nieuw materiaal beschikbaar komen)

Tot slot
Juist in deze periode van verplichte rust (geen sport, thuis werken, minder activiteiten) in deze 40-dagen tijd hopen we echt met elkaar Jezus te kunnen ontmoeten en zo (al is het meer op afstand) toe leven naar het mooie Paasfeest, een feest waarin we het goede nieuws voor onze stad mogen vieren!

 

Deel 2: Jezus niet meer kennen (Lucas 22,54-62)

Filmpje

De Spotify playlist voor deze week

Materiaal voor de kinderen

Het thema van deze periode is gebaseerd op het materiaal dat bij Big Future gebruikt wordt. Ook dit stellen we elke week beschikbaar om thuis te doen.

Klik hier voor een handleiding bij het materiaal
Klik hier om het materiaal te downloaden

Tip: Kijk op tijd het materiaal door; als je eventueel nog wat wilt printen!

 

Aan de slag…

Hoe dit te gebruiken?

Naast het bovenstaande materiaal van Big Future is onderstaand gedeelte meer bedoeld voor volwassenen, al kunnen tieners hier misschien ook nog wel op aanhaken.

Er staat een tekstgedeelte centraal: Lucas 22,54-62, over Petrus die Jezus volgt terwijl hij gevangengenomen is. Je zult soms wat uitleg en beschrijving tegenkomen en een gespreksvraag. Het zijn vier onderdelen, en dat is teveel. Kies er een of twee uit waar je het écht over wilt hebben met elkaar.

Perspectief

  1. Bij Crossroads Rotterdam verwoordt ons motto hoe we willen leven: ‘Jezus volgen. Met elkaar. In alles. Voor de vernieuwing van de stad’. Bekijk vanuit die invalshoek de teksten.
  2. Cruciale vragen zijn voor ons: ‘Wat zegt God tegen mij / ons? En wat ga ik / gaan wij er mee doen? Stel die vragen ook nu.
  3. Deze tijd roept vragen en emoties op. Dat is er doorheen verweven, maar geef ook ruimte aan deze vragen en emoties.

 

Jezus volgen. Met elkaar. In alles. Voor de vernieuwing van de stad. Met deze woorden willen we bij Crossroads Rotterdam elkaar aanmoedigen. Het verhaal van vandaag zet al dit soort kreten wel even onder druk. Jezus volgen? Iedereen is gevlucht, één heeft Jezus verraden, en één, Petrus loopt achter hem aan, maar zorgt dat hij op veilige afstand van Jezus blijft. Met elkaar? Met elkaar ervandoor gegaan, ja. In alles? Nou niet als het echt zwaar wordt en het je leven kan kosten. Voor de vernieuwing van de stad? Het is nu standje overleven voor de discipelen.

Lees met elkaar het volgende gedeelte: 

54Ze grepen hem vast en voerden hem weg, en brachten hem naar het huis van de hogepriester. Petrus volgde hen op een afstand. 55Ze staken een vuur aan midden op de binnenplaats en gingen eromheen zitten; Petrus voegde zich bij hen. 56Een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten, keek hem strak aan en zei: ‘Die man hoorde er ook bij!’ 57Maar hij ontkende het: ‘Ik ken hem niet eens!’ 58Even later merkte een ander hem op en zei: ‘Jij bent ook een van hen!’ Maar Petrus zei: ‘Welnee man, helemaal niet.’ 59En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelligheid: ‘Ja zeker, die man was ook in zijn gezelschap, hij komt immers ook uit Galilea.’ 60Maar Petrus zei: ‘Ik weet niet waar je het over hebt.’ En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. 61De Heer draaide zich om en keek Petrus aan, en toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer: ‘Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid zul je mij driemaal verloochenen.’ 62Hij ging naar buiten en huilde bitter.

  1. Jezus op afstand

Wat hij niet wil, gebeurt toch. Petrus moet terugkomen op zijn woorden: ‘Heer, ik ben zelfs bereid om met u de gevangenis in te gaan en te sterven.’ (Lucas 22,33). Hij houdt afstand van Jezus. Ook als hij er op aangesproken wordt dat hij bij Jezus hoort, distantieert hij zich van hem. Twee keer wordt hij rechtstreeks aangesproken, één keer, een uurtje later, hoort hij dat mensen het over hem hebben en moet hij er wat van zeggen.

‘Die man hoorde er ook bij!’                 >             ‘Ik ken hem niet eens!’ (vs 56-57)                        

‘Jij bent ook een van hen!’                    >             ‘Welnee man, helemaal niet.’(vs 58)

‘Ja zeker, die man was ook in zijn       >           ‘Ik weet niet waar je het over
gezelschap, hij komt immers ook                     hebt.’ (vs 59-60)
uit Galilea.’

Het is een pijnlijke scene. En misschien wel herkenbaar. Je kunt je voorstellen dat hij ook de afweging maakt: wat schieten hij en Jezus ermee op als hij meegaat in het lijden en sterven van Jezus? Is hij niet van meer nut als hij blijft leven, i.t.t. Jezus? Maar het punt van wat hij eerder had gezegd, dat hij zelfs bereid was om met Jezus de gevangenis in te gaan en te sterven ging uiteindelijk toch over dat hij bij Jezus wilde zijn, no matter what? Kortom, het is verwarrend.

Vraag: Petrus houdt afstand van Jezus, en gaat daarmee voor overleven. Is dat iets wat jijzelf ook weleens doet – Jezus op afstand houden? Wat zijn de momenten waarop dat gebeurt? En wat doet dat met jou? Waar is Jezus dan op dat moment en wat doet hij?

  1. Het lijden op afstand

Misschien is het niet zozeer Jezus die op veilige afstand gehouden wordt door Petrus, maar een Jezus die gevangen genomen wordt, die gaat lijden en gaat sterven. Jezus volgen en bij hem zijn is geweldig, maar bij hem zijn in zijn lijden en erger – daar kun je voor terugdeinzen. Dat lijkt Petrus nu te doen.

Jezus volgen betekent ook Jezus volgen als hij lijdt. En Jezus heeft het er zelf ook over dat hij en zijn lijden zichtbaar worden in het lijden van mensen:

35Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 37Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” (Matteüs 25,35-40)

Je zou dus kunnen zeggen dat ‘Jezus volgen, in alles’ ook betekent Jezus volgen in zijn lijden, en dus ook in het lijden van de ‘onaanzienlijksten’.

Vraag: Wat doet het lijden van Jezus met jou en hoe jij Jezus volgt? Brengt het jou in de buurt van de ‘onaanzienlijksten’? Hoe werkt dat? Wat zegt dit voor deze tijd van coronacrisis? Wanneer jij zelf in positie van lijden bent, hoe kijk jij dan naar het lijden van Jezus, en naar wat mensen wel/niet doen?

  1. Hoe kijkt Jezus naar jou?

Nadat Petrus tot drie keer toe afstand neemt van Jezus, draait hij zich om en kijkt hij Petrus aan (vs 61). Lucas beschrijft alleen dat. Elke beschrijving van hoe Jezus hem aankijkt is invulling. Verwijtend? Boos? Teleurgesteld? Liefdevol? Lucas zegt er niets over. En jouw indruk van met wat voor blik Jezus naar Petrus kijkt zegt waarschijnlijk iets over jouw beeld van Jezus.

Vraag: Hoe denk jij dat Jezus naar Petrus heeft gekeken? Wanneer jij op een of andere manier op afstand neemt van Jezus, hoe denk jij dat Jezus naar jou kijkt?

  1. Jezus bidt voor Petrus

Als je weet dat je niet kunt zijn als Jezus, maar zeker niet wil zijn als Judas, dan biedt Petrus hoop. Ons falen van vandaag kan ons geluk van morgen worden; onze beproevingen kunnen ons getuigenis van morgen worden. Kortom, je kunt van alles van Petrus vinden, maar het blijft niet bij de afstand die hij creëert en het bittere verdriet dat het oplevert (vs 62). Het verhaal van Petrus is uiteindelijk een verhaal van hoop voor mensen die tekort schieten. Jezus had al eerder het volgende laten weten:

31Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. 32Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken.’ (Lucas 22,31-32)

 Jezus heeft voor Petrus gebeden. Specifiek dat zijn geloof niet zou bezwijken. Kennelijk gaat het hier dus ook om een beproeving (zie vorige week). Is in het afstand nemen van Jezus zijn geloof niet bezweken? In ieder geval belooft Jezus dat, wat de verloochening van Jezus door Petrus is gaan heten, lijdt tot inkeer, tot bekering. Dat betekent dat er tijd en plek komt voor Petrus om zich te bekeren van zijn woorden en zijn daden. En die bekering brengt een opdracht met zich mee: ‘jij moet je broeders sterken’ (vs 32).

Hoe je ook staat in je weg met Jezus, met het volgen van hem in alles, er is een uitnodiging om je tot hem te keren. Jouw eventuele niet-volgen van Jezus is niet het laatste woord. Zoals Jezus voor Petrus heeft gebeden, zo heeft hij dat ook voor ons gedaan (Johannes 17) en doet hij dat nog steeds (Hebreeën 7,25). En hij creëert daarmee een weg van inkeer en bemoediging.

 

Wat zegt God?

Als je deze geschiedenis van Petrus en Jezus, en alle reacties van elkaar tot je door laat dringen, wat is het dat God tegen je wil zeggen? Wat ga je er mee doen? Wat betekent het voor deze tijd van pandemie?

  • Neem de tijd om voor elkaar te bidden.
  • Neem de tijd om voor de samenleving en de wereld te bidden, bijvoorbeeld aan de hand van het gebed van 24-7Prayer
  • Bespreek met elkaar voor wie we er kunnen zijn, wat we kunnen doen om Goed Nieuws te zijn.